Ajornament acreditacions professionals SAD 2015

El dia 4 de març de 2015, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, va emetre un comunicat,  que fa referència a la Resolució de 2 de desembre de 2008, en la qual es fixen els terminis per acreditar la qualificació dels auxiliars d'atenció a persones en situació de dependència, ja sigui en centres residencials o en el domicili. 

En el comunicat es constata que per diverses causes no ha estat possible finalitzar els processos d’acreditació en els terminis previstos inicialment

Per aquest motiu s’ha acordat mantenir el compromís de seguir avançant en el compliment del procés d’acreditació i constituir un grup de treball a nivell estatal, amb la participació de les comunitats autònomes i la resta de parts implicades, per tal de determinar les actuacions a realitzar, establir els mecanismes adients i fixar, abans que acabi l’any 2015, un nou termini perquè totes les persones professionals en actiu puguin qualificar-se, amb l’objectiu de no perjudicar a les persones que actualment estan prestant serveis i no disposen de la qualificació professional requerida, garantint així l’estabilitat del sector.