L'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials publica l'Informe 2014 sobre Dependència

L'Informe 2014 sobre el Desenvolupament i Avaluació Territorial de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència, que us adjuntem, destaca pel 2013 i pel conjunt de l'Estat Espanyol un cert estancament del SAAD, tant en nombre d'usuaris com d'atencions prestades i recursos destinats; un cert increment dels serveis, especialment centre de dia i residències, i per un decrement de les prestacions econòmiques.

En quant al Servei d'Ajuda a Domicili cal esmentar que hi ha hagut 4.333 prestacions menys durant el 2013. Malgrat aquest descens el SAD continua representant un 12,8% de les prestacions. La Teleassistència és l'altre servei que ha disminuït, en 8.870 prestacions, i representa el 12,75% del total de PIAS.