Presentació

Xarxa de Gestors de Serveis d’Atenció Domiciliària (XG-Sad)

Neix amb l’objectiu comú de promoure l’intercanvi d’informació i coneixement aplicat a aquests serveis. És una xarxa de professionals dels Serveis d’Atenció Domiciliària que es desenvolupa dins del marc de cooperació estratègica creat per la Xarxa Local SAD de la Diputació de Barcelona. A més és la primera Xarxa d’aquest tipus que ofereix una interface (Comunitat Virtual de la Xarxa Local SAD) entre els professionals gestors de SAD per tal de facilitar aportacions i compartir experiències que puguin ajudar al procés de consolidació i millora en les pràctiques i gestions del SAD.

Per que una Xarxa de Gestors de SAD?

Els canvis demogràfics i socials relacionats amb l’envelliment de la població i a les estructures familiars de suport en la cura de les persones han col·locat als Serveis d’Atenció Domiciliària com una alternativa clau per tractar situacions de risc social, prevenir situacions de dependència i promoure accions d’autonomia a vers diferents col·lectius de persones amb aquestes necessitats. En aquest sentit les iniciatives polítiques materialitzades en la Llei de Serveis de Socials de Catalunya (12/2007) i en la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (39/2006) han estat un impuls per aquests tipus de serveis.

L’acompanyament tècnic a partir d’experiències i iniciatives innovadores basades en les pràctiques dels professionals dels ens locals esdevé una peça clau per la millora i sostenibilitat d’aquests serveis. Malgrat això, hi ha una preocupació en la manca de pràctiques professionals basades en l’evidència i alhora per la facilitat de disposar d’un espai adequat per a propiciar aquest intercanvi.

Visió de la Xarxa Gestors SAD

De manera gradual, la Xarxa Gestors SAD espera:

 1. Esdevenir un espai per l’excel·lència en l’intercanvi de pràctiques relatives a la gestió i organització dels SAD
 2. Tenir desenvolupats grups de treball per àrees d’interès i amb criteris de singularitats territorials.
 3. Esdevenir un centre de consulta de recursos en relació al SAD.

Objectius de la Xarxa Gestors SAD

La Xarxa Gestors SAD en relació a les necessitats esmentades a dalt, té com a objectius:

 1. Enfortir les relacions entre els professionals gestors de Serveis d’Atenció Domiciliària.
 2. Promoure l’intercanvi d’experiències, pràctiques i coneixement en matèria de Serveis d’Atenció Domiciliària.
 3. Fomentar la col·laboració entre professionals per desenvolupar noves eines i instruments de gestió en aquells aspectes que necessitin més atenció.
 4. Promoure una visió territorial dels diferents models de gestió i implementació dels Serveis d’Atenció Domiciliària.

Objectius de la Comunitat Virtual de la Xarxa de Gestors de SAD

 1. Difondre de manera interactiva el coneixement propi que l’Àrea d’Atenció a les persones genera, tot fent ús de les Tecnologies de Gestió de la Informació. Millorant la projecció de la Xarxa Local SAD arran la seva creació l’any 2003.
 2. Respondre a l’interès d’un conjunt de professionals municipals gestors de Serveis d’atenció domiciliaria, per l’intercanvi d’informació, d’experiències i de documentació lligada als Serveis d’Atenció Domiciliària: Serveis bàsics d’ajuda a domicili, Serveis complementaris: àpats a domicili, bugaderia i Serveis de teleassistencia.

Activitats de la Xarxa Gestors SAD

 1. Organització de comissions tècniques i grups de treball sobre aspectes crítics relacionats amb la gestió i organització del SAD en el seu conjunt.
 2. Publicació d’estudis relacionats amb la gestió del SAD (Qualitat, Costos, model organitzatiu).
 3. Oferiment de la plataforma “Comunitat Virtual de la Xarxa Local SAD” per al desenvolupament  de les àrees d’interès dels professionals
 4. Oferiment d’un fòrum pel desenvolupament d’activitats col·laboratives entre professionals a través.