S’anuncia l’avantprojecte de llei catalana de l'autonomia personal per a principis de 2013

En el transcurs de la Comissió de Benestar, Família i Immigració celebrada avui al Parlament, el conseller de Be ne star Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha anunciat que el Govern ja està treballant en la futura llei catalana del’autonomia personal. El conseller de Benestar Social i Família ha insistit un cop més que “si amb l’actual llei atenem situacions diferents globalment, en el futur volem atendre de forma més singular, especialitzada i diferenciada, les dependències per envelliment, per discapacitat o per malalties mentals. Cal impulsar diferents processos d’integració i atenció per a cada persona i, per tant, la llei no pot ser entesa com un sol bloc”.   Sobre els principis rectors del model en el qual es basarà la nova llei, Cleries s’ha referit a “la coresponsabilitat entre Govern, persona i família; la prevenció; l’atenció integral centrada en la persona; la coordinació i la cooperació sociosanitària; la innovació i l’optimització dels recursos i la sostenibilitat”.El conseller ha afegit que "volem parlar d’autonomia personal i no de dependència”.
  El conseller ha destacat alguns dels elements més importants del document sobre el qual està treballant el Departament i, en aquest sentit, ha afirmat que “les matèries tractades en aquesta llei seran els serveis socials, l’àmbit sociosanitari i d’altres relacionades amb àmbits com l’accessibilitat, l’educació i l’habitatge”.     Cleries ha recordat que “a Catalunya tenim competència exclusiva en l’àmbit de les polítiques socials i no volem renunciar a gestionar-les nosaltres mateixos”. És per això que el conseller de Benestar Social i Família considera que “el paper de l’Estat en aquesta llei haurà de ser només econòmic, fent l’aportació que li correspongui, que tampoc hauria de ser idèntica per a totes les CCAA com fins ara, perquè el cost del servei és ben diferent”. La gestió, però, s’haurà de fer a Catalunya.   Sobre el calendari per a l’elaboració del projecte i la seva tramitació, el conseller ha expressat la voluntat de “presentar l’avantprojecte de llei a principis de 2013”. Per acabar, Cleries ha volgut destacar que “l’elaboració d’una llei d’aquestes característiques no té precedent en cap altre territori de l’Estat i suposa un gran repte”. Però també ha recordat que “aquest és un compromís contemplat al programa de Govern que es farà realitat dins el termini que ens vam marcar”.   (Notes premsa gencat.cat 19-06-2012): http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=152...