NOUS REQUISITS PER A L'ACREDITACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

L’ Acord del Consejo Territorial del passat 28 de juny dona compliment a un dels punt del Pla de xoc de la Dependència. Les CCAA tenen 9 mesos per aprovar les disposicions normatives que calgui i els centres, serveis i entitats s'hi han d'adaptar abans del final del  2029. Les administracions hauran d’adequar el finançament i el preu dels serveis concertats a mesura que s’adoptin els requisits de l’Acord.

Pel que fa al SAD, les mesures més destacades són:

- Coordinació: es reservarà, almenys, el 5% de la jornada de cada treballador o treballadora d' atenció directa per a tasques de coordinació.

-Desplaçaments: el temps de desplaçament entre domicilis es considera treball efectiu i no pot minorar el temps d’atenció a la persona usuària.

- Nombre mínim de treballadores a jornada completa per cada 1.000 hores/mes efectives d'ajuda a domicili: 7,2 treballadores a 31 de desembre 2023.

-El personal coordinador o d' atenció directa de segon nivell visitarà el domicili, almenys, un cop l' any quan la persona usuària tingui grau I de dependència reconeguda i amb una freqüència major quan es tracti de persones amb grau II i III de dependència reconeguda

-Les entitats prestadores del SAD, a més de la documentació comuna a tots els serveis, hauran de disposar, com a mínim, d’una Pòlissa d' assegurances que cobreixi la possible responsabilitat civil, incloent-hi els possibles danys a les persones usuàries, considerades com a terceres.