Informació sobre accés i consulta de les dades personals des de serveis socials

Benvolguts/des,

Us fem a mans aquesta informació que creiem de molt interès per a la consulta  que des de serveis socials es fa de les dades de caràcter personal dels usuaris/es en la gestió de les prestacions i serveis.

Creiem que és un avenç important de cara a agilitzar i evitar desplaçaments a les persones usuàries de Serveis Socials.

Arrel de diverses converses mantingudes entre la l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i el Departament de Benestar Social i Família s’ha inclòs a l'Article 102 de la Llei 3/2015,de l'11 de març de mesures fiscals financeres i administratives la següent habilitació:

«Setena. Habilitació a les administracions públiques amb relació a l’accés de dades de caràcter personal»

«1. Habilitació de les administracions públiques competents en matèria de serveis socials

»1.1. S’habiliten les administracions públiques competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.

»1.2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1.1, s’entén per unitat econòmica de convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el mateix domicili.»

Links:

LLEI 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

LLEI 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.