Ja hi ha un marc legal per a la comunicació de dades entre serveis socials i salut

En la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, a l'article 71, s'ha incorporat una Modificació de la Llei 12/2007, de serveis socials que consisteix en una nova disposició addicional, la quinzena, a la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, amb el text següent:

«Disposició addicional quinzena. Comunicació de dades entre serveis sanitaris del sistema públic

»1. Per tal de garantir l'atenció integral efectiva de les persones ateses per la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i els serveis sanitaris del sistema públic, s'habilita la comunicació de dades entre els serveis esmentats, sense el consentiment de les persones interessades, en els termes previstos en els apartats següents:

»a) S'habiliten els serveis socials per a comunicar als serveis de salut les dades relacionades amb les persones ateses per ambdós sistemes, de caràcter identificatiu, de contacte, i també les relacionades amb els serveis socials rebuts que puguin tenir repercussió en la salut i siguin necessàries per a garantir un procés d'atenció integral i integrada. Poden accedir a la informació els professionals sanitaris implicats en el diagnòstic o tractament de la persona interessada, degudament acreditats.

»b) S'habiliten els serveis de salut per a comunicar als serveis socials les dades relacionades amb les persones ateses per ambdós sistemes, de caràcter identificatiu, de contacte, i també les dades de llur història clínica que puguin tenir afectació en l'autonomia personal –ja sigui per situació de dependència o de discapacitat–, per a detectar i intervenir en situacions de risc social que puguin requerir l'activació de prestacions socials i que necessitin informació sanitària per a fer-se efectives, i per tal de garantir un procés d'atenció integral i integrada. Poden accedir a la informació els professionals dels serveis socials implicats en el seguiment i l'avaluació del ciutadà, degudament acreditats.

»2. Les entitats responsables de les comunicacions han d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades al caràcter sensible de la informació, per tal de garantir i verificar periòdicament la confidencialitat, la integritat, la traçabilitat, la disponibilitat i l'autenticitat de la informació, i també l'exercici de drets i del deure d'informar les persones interessades.

»La traçabilitat ha de permetre el control dels accessos al sistema d'informació pels perfils d'usuaris autoritzats, de la identitat i categoria professional de l'usuari, la data i hora en què va tenir lloc l'accés, l'acció realitzada, les dades afectades i el motiu de l'accés.

»Les entitats responsables han de facilitar a les persones afectades la consulta de la informació sobre la traçabilitat de llurs dades.

»3. Els professionals dels serveis socials i sanitaris han de mantenir el deure de secret sobre la informació a la qual tinguin accés, fins i tot un cop finida llur vinculació amb l'entitat per a la qual presten serveis.»

3 comentaris

Rivera Alonso, Alfred

I no hem d'oblidar que al final del text diu que s'ha de garantir la traçabilitat de les consultes (Qui consulta, què es consulta i per a què) .

I aquesta traçabilitat és consultable per les persones afectades. Això és rellevant a efectes de valorar fer en funció de què. 

Això vol dir que allò que fem sense autorització ha d'estar justificat d'acord als punts a) i b) del mateix text o altres Lleis     [ o autoritzat si és possible fer-ho ].

Per exemple, entenc que si fem una consulta sobre un servei SAD per afavorir la continuïtat o l'inici del mateix davant finalització imminent pel motiu que sigui  (per exemple manca de familiars i dificultat per desplaçament de la persona o negatives familiars però no de l'usuari del servei) doncs difícilment seria problemàtic o reprobable.

Palacios Romero, Toni

Bon dia, 

tinc un dubte, entenc que salut ens pot facilitar les dades que requerim per activar una prestació social, com podria ser un SAD, per exemple, sense que hi hagi una situació necessàriament de risc, veritat?

Gràcies. 

»b) S'habiliten els serveis de salut per a comunicar als serveis socials les dades relacionades amb les persones ateses per ambdós sistemes, de caràcter identificatiu, de contacte, i també les dades de llur història clínica que puguin tenir afectació en l'autonomia personal –ja sigui per situació de dependència o de discapacitat–, per a detectar i intervenir en situacions de risc social que puguin requerir l'activació de prestacions socials i que necessitin informació sanitària per a fer-se efectives, i per tal de garantir un procés d'atenció integral i integrada. Poden accedir a la informació els professionals dels serveis socials implicats en el seguiment i l'avaluació del ciutadà, degudament acreditats.

Maluquer Margalef, Elisabeth

Bon dia,

Efectivament s'entén que el motiu de la consulta és que es necessiti informació sanitària per fer-se efectiva l'activació de la prestació social.

Cal tenir en compte que els professionals de serveis socials autoritzats per accedir a la informació seran els que estan implicats en el seguiment i l'avaluació de les persones i en el cas dels professionals sanitaris són els que estan implicats en el diagnòstic o tractament.

Cal tenir en compte que la llei 2/2021 (Disposició Transitòria 2a) dóna  un període d’adaptació de dos anys per a les entitats responsables en l’àmbit sanitari i dels serveis socials per adoptar  els mecanismes de traçabilitat dels accessos al sistema d’informació per part dels professionals autoritzats (identitat i categoria professional, la data i hora de l'accés, l'acció realitzada, les dades afectades i el motiu de l'accés).